ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Látogató!
 
Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen Tájékoztatót annak érdekében, hogy megismerje személyes adatainak kezelését és az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.
 
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR rendelet) előírja, hogy az  Adatkezelő megfelelő intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó,  minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. 
 
Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ( a továbbiakban: Info. tv.) is előírja.
 
Az alábbi tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.
 
A tájékoztatást honlapunkon is közzétesszük, illetve az érintett személy részére kérésére megküldjük.
 
Az Adatkezelő adatai:
Név:                MINI CLUB Hungary Egyesület
Székhely:         2120 Dunakeszi, Esze Tamás u. 28.
Weblap:           www.miniclub.hu
Kapcsolattartás: Fülöp Attila elnök
Telefon:           +36-70-253-2003
E-mail:              info@miniclub.hu
Adatvédelmi Tisztviselő:    Az adatkezelő a GDPR rendelet 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére
Adatvédelmi kérelmek:    Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan a fentiekben rögzített címekre küldheti. Válaszunkat haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.
Adatfeldolgozás:    Adatfeldolgozó igénybevétele nem történik.
Külföldi adattovábbítás:    Nem történik külföldre továbbítás.A Mini Club Hungary Egyesület (a továbbiakban: MCH) adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át, továbbá elkötelezett ezek védelmében és minden lehetséges eszközt megragad annak érdekében, hogy az adatkezelési tevékenysége során a természetes személyeket a GDPR rendelet szerinti védelemtől ne lehessen megfosztani, ezért a GDPR rendelet 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja:
 
Adatkezelési célok

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a mindenkori vonatkozó jogszabályokkal összhangban:
1.    Az egyesülethez csatlakozó tagok adatainak nyilvántartás
2.    Az egyesülethez csatlakozó pártoló tagok adatainak nyilvántartása
3.    Csatlakozó tag Mini gépjárműve adatainak nyilvántartása
4.    Honlapon történő önkéntes regisztráció
5.    Honlapon történő önkéntes regisztráció hirdetés feladására
6.    Hírlevél küldés tagoknak, regisztrált személyeknek
7.   Kapcsolattartás tagokkal, regisztráltakkal a rendszeres klubélet fenntartása, valamint szakmai tanácsadás a Mini gépjárművek karbantartása, ápolása érdekében
 
Jogalap az Ön személyes adatainak felhasználáshozAttól függően, hogy Ön milyen formában kerül kapcsolatba az MCH-val személyes adatainak használatát a következő jogalapok alapján kezelhetjük:
1. Amennyiben Ön tagként csatlakozott, vagy tagként (akár pártolói tagként) kíván csatlakozni az MCH-hoz úgy személyes adatainak kezelését a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában rögzített jogalap alapozza meg: az érintetti hozzájárulása.
2. Meghatározott esetben, mivel az MCH a tagok, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy, ezért a személyes adatok használatát a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában rögzített jogalap: az adatkezelő jogos érdeke is megalapozza.
3. Minden olyan esetben, amelyben szerződéses jogviszony keletkezik Ön és az MCH között, az Ön személyes adatainak felhasználását a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontjában rögzített jogalap alapozza meg: szerződés teljesítése. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a szerződésben rögzítettekkel ellentétben Ön nem teljesít, az adatkezelés jogalapja már nem a szerződés teljesítése lesz, hanem a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában rögzített jogos érdek.
4. Az adatok kezelésének jogszerű alapja lehet a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontjában rögzített jogalap a jogi kötelezettség teljesítése is, amely az MCH-ra, mint adatkezelőre előírt akár tagállami akár uniós jogban előírt kötelezettség. E jogalap vonatkozásában, a kötelezettséget mindig jogszabálynak vagy annak alapján hozott hatósági határozatnak, esetleg bírósági határozatnak kell előírnia, és ebben az esetben az MCH-nak, mint adatkezelőnek nincs lehetősége arra, hogy válasszon, hogy annak a kötelezettségnek eleget tesz vagy sem.
 
Az adatkezelés időtartama

A GDPR rendelet alapelvként rögzíti többek között a korlátozott tárolhatóság és a pontosság elveit. Tekintettel ezen elvekre, az adatkezelés időtartama szerződés teljesítése esetén 5 év, jogi kötelezettség teljesítése esetén a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 1 év, a hozzájárulás alapján történő adatkezelés esetén pedig a hozzájárulás megadását követő 1 év, illetve a Mini Club Hungary tagjainak esetében a tagi jogviszony megszűnését (alapszabály szerint) követő 1 év. Az adatkezelő biztosítja, hogy az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonja, ezesetben az adatkezelés a visszavonó nyilatkozat beérkezéséig terjedhet.
 
 
Érintetti jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak, melyek a következők:
1.    hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
2.    amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása
3.    törlési jog
4.    az adat kezelésének korlátozása
5.    a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása
6.    személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása
7.    bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése
8.    tiltakozás a személyes adat használata ellen.
Adatbiztonsági intézkedések
Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Infotv., a GDPR rendelet és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
 

Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: www.naih.huAz egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
Az adatvédelmi per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.Kérjük jelen tájékoztató szíves tudomásul vételét.

Dunakeszi, 2018. május 24.